ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මොරගොඩ ඇල ව්‍යාපෘතිය පිළිබද නිරීක්ෂණය කිරීම

දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර කීර්ති තෙන්නකෝන් මැතිතුමා, ගරු නගරාධිපතිතුමා, ගරු නාගරික මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා නාගරික කොමසාරිස්තුමිය ඇතුළු නිලධාරීන් හා එම ව්‍යාපෘතිය භාර නිලධාරීන් විසින් ගාල්ල මොරගොඩ ඇල ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු පිළිබදව නිරීක්ෂණය කිරීම

2019 වර්ෂයේ මැහුම් හා සූපවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සිසුවියන් .....

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් නොමිලේ පවත්වනු ලබන මැහුම් හා සූපවේදී පුුහුණු පාඨමාලා සඳහා නව සිසුවියන් ලියාපදිංචි කිරීම

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල දරුවන්ට නොමිලේ පාසල් පොත් ලබාදීම

ගාල්ල මහා නගර සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වල දරුවන්ට නොමිලේ පාසල් පොත්