හදිසි ආපදා ආධාර ගෙවීම

  1. හදිසි ආපදාවේ ස්වභාවය සඳහන් කරමින් අධාර ඉල්ලීමේ ලිපිය නොපමාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය
  2. ගෙවනු ලබන ආධාර මුදල රු. 1000/- සිට රු. 2500/- දක්වා වේ.
  3. ඉල්ලුම්කරු ගාල්ල මහා නගර සභා සීමාව තුල පදිංචිය ඇති මාසික මහජනාධාර ලබන්නෙකු හෝ දරිද්‍ර නීති ආඥා පනත අනුව දිළිඳු අසරණ අයෙකු විය යුතුය.
  4. ආධාර ඉල්ලීමේ ලිපිය සමග නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිර්දේශය සහිත ලිිපියක් හා ග්‍රාම නිළධාරී සහතිකය (ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අත්සන සහිතව) ඉදිරිපත් කළ යුුතුය.
  5. මෙම ලිපි නගර සභා ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දරිද්‍ර නීති රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දිය යුතුය.