මාසික මහජනාධාර ගෙවීම

  • ගාල්ල මහා නගර සභා සීමාව තුල ස්ථිර පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය.
  • යැපීමට කිසිදු ආදායම් මාර්ගයක් නැති දිළිඳු අසරණ අයෙකු විය යුතුය.
  • ගෙවනු ලබන මාසික ආධාර මුදල රු. 500/- කි.
  • මහජනාධාර අයදුම්පත්‍ර නාගරික ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දරිද්‍ර නීති රෙජිස්ට්‍රාර්ගෙන් ලබා ගත හැකිය.
  • අයදුම්පත්‍ර නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිර්දේශය ද ඇතිව හා අයදුම්කරු ස්ථිර පදිංචි ග්‍රාම නිළධාරී වසමේ ග්‍රාම නිළධාරීගෙන් ලබා ගත් ආදායම් සහතිකය හා පදිංචි සහතිකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් ගේ අනු අත්සන් සහිතව නාගරික‌ ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ දරිද්‍ර නීති රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දිය යුතුය.
  • මහජනාධාරලාභියා පදිංචි ආසන්නතම ගෙවීම් මධ්‍යස්ථානයේ දී නාගරික සරප් විසින් ආධාරලාභියාට මාසික ආධාර මුදල් ගෙවනු ලැබේ. ඒ් සඳහා මහජනාධාරලාභියාට අසරණාධාර සහතික කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ලබන අතර ගෙවීම් කරනු ලබන දින හා ස්ථානය පිළිබඳ වාර්තාවක් සෑම වසරක දී ම සපයනු ලැබේ.
  • නොකඩවා මාස 02ක් මහජනාධාර ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවන අයගේ අසරණාධාර සහතික පත්‍රය අවලංගු වේ. මහජනාධාර ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණීමට අපහසු අය වෙනුවෙන් බලය පැවරීම මත වෙනත් අයෙකුට මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.