පුවත්පත් අංශය/කියවීම් ශාලාව | ආචාර්ය රිචර්ඩ් පතිරණ පුස්තකාලය

ඉතා හොඳ පුවත්පත් එකතුවකින් සමන්විත මෙහි එකවර 30 දෙනෙකුට ආසන පහසුකම් සහිතව භාවිතා කළ හැකිවන අයුරින් සකස්කර ඇත. දිනපතා පල වන සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි/ පුවත්පත්, පුවරු මත තබා කියවීමට සලස්වා ඇත.

මෙහි දී ඔබට කියවිය හැකි පුවත්පත්

 

දිනපතා සිංහල පුවත්පත්

 • දිනමිණ
 • දිවයින
 • ලංකාදීප
 • ලක්බිම
 • අද
 • මව්බිම
 • රිවිර

දිනපතා ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්

 • Daily News
 • The Island
 • Daily Mirror

දිනපතා දෙමළ පුවත්පත්

 • තිනකරන්
 • වීරකේසරී

සති අන්ත සිංහල පුවත්පත්

 • ඉරිදා දිවයින
 • ඉරිදා ලක්බිම
 • ඉරිදා ලංකාදීප
 • ඉරිදා සිළුමිණ
 • රාවය (සෙනසුරාදා)
 • ඉරිදා ලංකා
 • ඉරිදා රිවිර
 • ඉරුදින
 • රන්දිව

සති අන්ත ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්

 • Sunday Observer
 • Sunday Times
 • Sunday Island
 • Sunday Leader
 • The Nation

සති අන්ත දෙමළ පුවත්පත්

 • ඉරිදා තිනකරන්
 • ඉරිදා වීරකේසරී