ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: සංජීව ලක්මාල් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Sanjeewa Lakmal
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: සංජීව ලක්මාල් මැතිතුමා

ලිපිනය

නො. 546, කොළඹ පාර, ගංතොට, ගාල්ල

Phone

0777309339