2023.02.28 දින කවෂිමා යන්ත්‍රයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම

ගාල්ල මහා නගර සභාවේ කසළ කළමනාකරණ කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ලැබුණු කවෂිමා යන්ත්‍රයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම 2023.02.28 දින දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලී ගමගේ මැතිතුමාගේ ද ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවුන්. මෙම යන්ත්‍රය මගින් දිනකට කසළ ටොන් 50 ක් පමණ කොම්පෝස්ට් පොහොර බවට පත් කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.