ගරු නගරාධිපති: ප්‍රියන්ත ජී. සහබන්දු මැතිතුමා

Hon. Mayor: Mr. Priyantha G. Sahabandu
ගරු නගරාධිපති: ප්‍රියන්ත ජී. සහබන්දු මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක. 176/A, එලියට් පාර, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

මඩවලමුල්ල

Phone

077 7203571

Fax

091 2232702

e-mail

mcgalle@sltnet.lk