ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති: ෆවුස් නියාස් මැතිතුමා

Hon. Deputy Mayor: Mr. Fows Niyaz
ගරු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති: ෆවුස් නියාස් මැතිතුමා

ලිපිනය

47, කනම්පිටිය පාර,ගාල්ල

කොට්ඨාසය

මකුළුව

Phone

0777900790