ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ඩබ්. සෙනෙවිරත්න කැලුම් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Senevirathne Kelum
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ඩබ්. සෙනෙවිරත්න කැලුම් මැතිතුමා

ලිපිනය

නො. 13A, පංසල පාර, ගල්වඩුගොඩ, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

ගල්වඩුගොඩ

Phone

0718900787