ගරු නාගරික මන්ත්‍රී අන්සාර් අන්වර් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Anzar Anwar
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී අන්සාර් අන්වර් මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක 10, පල්ලිය පාර, කටුගොඩ, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

කටුගොඩ

Phone

0767996422