ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.කේ. ජිලිත් නිශාන්ත මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. K.K. Jilith Nishantha
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී කේ.කේ. ජිලිත් නිශාන්ත මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක 4,මාගාල්ල මාවත, මාගාල්ල, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

මාගාල්ල

Phone

0777900791