ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: පරාක්‍රම දහනායක මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Parakrama Dahanayaka
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: පරාක්‍රම දහනායක මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක 225 ඒ, එස්.එච්. දහනායක මාවත, ගාල්ල.

කොට්ඨාසය

බෝපෙ

Phone

0777721547

e-mail

parakramadahanayake@gmail.com