ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ෆියාස් ලතීෆ් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Fiyaz Lathif
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ෆියාස් ලතීෆ් මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 75/3, ජිෆ්රියා මාවත, දංගෙදර, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

දංගෙදර

Phone

072 7480285