ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එම්.එම්.එම්. රොෂාන් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. M.M.M Roshan
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එම්.එම්.එම්. රොෂාන් මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 35, තක්කියා පාර, තලාපිටිය, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

තලාපිටිය

Phone

0773603392