ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එස්.පී. කරුණාරත්න මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. S.P. Karuna Rathna
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එස්.පී. කරුණාරත්න මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 161, බණ්ඩාරනායක පෙදෙස, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

වැලිවත්ත

Phone

0714823713