ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එම්. නිහාල් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. M. Nihal
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එම්. නිහාල් මැතිතුමා

ලිපිනය

නො. 34/7, ශ්‍රී පියරතන මාවත, ගිංතොට, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

ගිංතොට

Phone

0773023284