ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: පාලිත බමුණුකුල මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Palitha Bamunukula
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: පාලිත බමුණුකුල මැතිතුමා

ලිපිනය

නො. 7/1 සී, වැකුණුගොඩ පාර, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

කුඹල්වැල්ල

Phone

0775051265