ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එම්. ඉසාඩ්. එම්. සිරාජ් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. M.Z.M. Siraj
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: එම්. ඉසාඩ්. එම්. සිරාජ් මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක 32/20 ජී, ඩී.ජේ. විමලසුරේන්ද්‍ර මාවත, ඔසනගොඩ, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

දෙද්දුගොඩ

Phone

0717177077