ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: මාලා මංගලිකා මැතිණිය

Hon. MMC: Mrs. Mala Mangalika
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: මාලා මංගලිකා මැතිණිය

ලිපිනය

අංක: 34/1 ඒ, ඒ.ජී. ගුණරත්න මාවත, ගොඩැල්ලවත්ත, මාඉටිපෙ, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

මාඉටිපෙ

Phone

0775544088