ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ශ්‍රියානි අබේගුණසේකර මැතිණිය

Hon. MMC: Mrs. Sriyani Abegunasekara
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: ශ්‍රියානි අබේගුණසේකර මැතිණිය

ලිපිනය

No. 13/30, බටගන්විල, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

බටගන්විල

Phone

0768785868