ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: කේ.එම්.ඩබ්. චන්දන ලාල් මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. K.M.W. Chandana Lal
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: කේ.එම්.ඩබ්. චන්දන ලාල් මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 41/1ඒ, පළමු පටුමග, මඩපාතල, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

සංඝමිත්තපුර

Phone

0715288899