කාර්ය මණ්ඩලය

 

නම

තනතුර

දුරකථන(කාර්යාලය)

 1.  

රනිල් වික්‍රමසේකර මහතා

නාගරික කොමසාරිස්

091 2234275

091 2234275 (ෆැක්ස්)

 1.  

ඩී.වී. දිලිනි සුමාලි මෙනවිය

නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්

091 2234091

 1.  

ඩී.එන්. චාමිනී මහත්මිය

නාගරික ලේකම්

091 2247190

 1.  

කේ.එම්.එස්.ආර්. කුමාර මහතා

නාගරික ඉංජිනේරු (සිවිල්)

091 2234593

 1.  

පී.ඒ.ටී.එන්. පොන්නම්පෙරුම මහත්මිය

නාගරික ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික)

0915703530

 1.  

ටී.ඩී. කලංසූරිය මහත්මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (වැය)

091 2223146             

091 2223146 (ෆැක්ස්)

 1.  

අයි.බී.යූ.ඩී. ගමගේ මහත්මිය

නාගරික ගණකාධිකාරී (අය)

091 5703506             

091 2224379 (ෆැක්ස්)

 1.  

වෛද්‍ය බී.එස්.බී. ද සිල්වා මහතා

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී

091 2234378

 1.  

වෛද්‍ය සී.ජේ.කේ. සේනානායක මහතා

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී (අතිරේක)

091 2234378

 1.  

වෛද්‍ය අයි.යූ. දහනායක මහත්මිය

ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී

091 2224775

 1.  

මිථිලා එස්. කොඩිකාර මහත්මිය

නීති නිලධාරී

091 5703529

 1.  

වෛද්‍ය එල්.ඒ. අබේවික්‍රම මහත්මිය

ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරී

091 2234378

 1.  

 

තාක්ෂණ නිලධාරී (සිවිල්)

විශේෂ ශ්‍රේණිය

091 5703511

 1.  

එස්.ඩී. ද සී. දසනායක මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

(ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව)

091 5703517

 1.  

ඒ.පී.ජී.ආර්. විජේනායක මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

(මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව (වැය))

091 5703537

 1.  

එම්.ඒ. ගාමිණි ජයරත්න මහතා

පරිපාලන නිලධාරී

(මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව (අය))

091 2234292

 1.  

එම්.ඒ.එම්. සවුමර් මහතා

ප්‍රධාන ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී

091 2248827

 1.  

පී.එච්. කොඩිප්පිලි මහත්මිය

ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපති

091 2222440

 1.  

එම්.කේ. සාලිය චන්දන මහතා

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී

091 5703521