ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: මෙත්සිරි ද සිල්වා මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Methsiri De Silva
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී මෙත්සිරි ද සිල්වා මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 184, කනම්පිටිය පාර, ගාල්ල

Phone

0777802633