ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: කේ. සුගත් ද සිල්වා මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. K. Sugath De Silva
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: කේ. සුගත් ද සිල්වා මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 23/21, මහමුදලි මාවත, දඩැල්ල, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

දඩල්ල

Phone

0775480363