ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: කපිල කොහොඹන්ගේ මැතිතුමා

Hon. MMC: Mr. Kapila Kohobange
ගරු නාගරික මන්ත්‍රී: කපිල කොහොඹන්ගේ මැතිතුමා

ලිපිනය

අංක: 35, ඔසනගොඩ 1 පටුමග, මහමෝදර, ගාල්ල

කොට්ඨාසය

කළුවැල්ල

Phone

0715307595